Siirry sisältöön

Toimintamme on

vastuullista

Vastuullisuus

Kupariteollisuuspuiston yritykset ovat vastuullisia toimijoita, jotka huolehtivat taloudellisen vastuun lisäksi myös ihmisten ja ympäristön hyvinvoinnista.

Yritysvastuu

Vastuullinen yritystoiminta jaetaan yleensä kolmeen eri osa-alueeseen. Eri osa-alueet ovat taloudellinen, sosiaalinen ja ympäristövastuu. Vaikutukset voivat olla välillisiä tai välittömiä.

 

Taloudellinen vastuu

Laajasti määritellen taloudellista vastuuta on tuottaa yhteiskuntaan hyvinvointia. Yritys on taloudellisessa vastuussa omistajilleen, henkilöstölleen sekä muille sidosryhmille. Taloudellista vastuuta voi toteuttaa hyvin monella eri tasolla ja laajuudella.

Kupariteollisuuspuiston yritykset toteuttavat taloudellista vastuutaan mm.:

 • tuottamalla lisäarvoa omistajilleen
 • työllistämällä henkilöstöään
 • verotulojen tuottaminen välittömästi ja välillisesti

Taloudellinen vastuu pohjautuu lainsäädäntöön, jolloin vähimmäistasona on vallitsevien lakien ja säädösten noudattaminen.

 

Ympäristövastuu

Kupariteollisuuspuiston yritykset toimivat kaikkien vallitsevien lakien ja asetusten mukaisesti. Kupariteollisuuspuiston yritysten toiminta on ympäristöluvan alaista. Kupariteollisuuspuiston yritykset pyrkivät toimimaan ympäristön kannalta parhaalla mahdollisella tavalla, ylläpitämällä ja suojelemalla luonnon resursseja, monimuotoisuutta ja elinympäristön uusiutumiskykyä.

Ympäristövastuullisuuteen kuuluu, että Kupariteollisuuspuiston yritykset tuntevat toimintansa ympäristövaikutukset ja pyrkivät jatkuvasti kehittämään tuotantoaan ja siitä syntyviä päästöjä niin, että haittavaikutukset ympäristölle olisivat mahdollisimman pienet. Yritykset raportoivat mahdollisista häiriöpäästöistä välittömästi.

Kupariteollisuuspuiston yritykset toteuttavat ympäristövastuullisuuttaan mm.:

 • säästämällä energiaa ja pyrkimällä mahdollisimman energiatehokkaisiin ratkaisuihin
 • käsittelemällä ja kierrättämällä jätteet asianmukaisesti
 • välttämällä haitallisten aineiden käyttöä
 • mittaamalla toiminnasta aiheutuvia ympäristövaikutuksia ja tekemällä tarvittavat toimenpiteet päästöjen minimoimiseksi.

Kupariteollisuuspuiston alueen yritykset toimittavat tuotteita sovelluksiin, joita käytetään uusiutuvien energialähteiden hyödyntämisessä.

 

Sosiaalinen vastuu

Sosiaalinen vastuu käsitteenä on laaja ja yhteiskunnassa se ulottuu kestävän kehityksen edistämisestä, ihmisoikeuksien kunnioituksesta ja suojelusta yhteiskunnan vastuulliseen ja läpinäkyvään päätöksentekoon. Liike-elämässä sosiaalinen vastuullisuus kohdistuu ensisijaisesti yrityksen henkilöstöön, mutta välillisesti myös yhteistyökumppaneihin, tuotteisiin ja yhteiskuntaan.

Kupariteollisuuspuiston yritykset toteuttavat sosiaalista vastuutaan mm.:

 • henkilöstön kouluttamisella ja kehittämisellä
 • kehittämällä henkilöstön työhyvinvointia
 • kehittämällä työturvallisuutta
 • tukemalla henkilöstön yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja monimuotoisuutta
 • ohjelmat työhyvinvoinnin ja työssäjaksamisen edistämiseksi
 • syrjinnänvastainen toiminta
 • tunnistamalla yhdistymisvapauden
 • kunnioittamalla paikallisyhteisöjen oikeuksia
 • torjumalla lapsi- ja pakkotyövoimaa
 • tukemalla henkilöstön vapaaehtoistoimintaa
 • työllistämällä kesätyöntekijöitä
 • tarjoamalla koululaisille harjoittelupaikkoja
 • tukemalla paikallista urheilutoimintaa

 

Ympäristö

Kupariteollisuuspuiston yritykset noudattavat ympäristöpolitiikkaa ja toimivat voimassa olevan ympäristöluvan sekä lakien ja asetusten mukaisesti suojellakseen ympäristöään mahdollisimman tehokkaasti. Yritysten toiminnalle on myönnetty ISO 14001:2015 sertifikaatti. Raportoimme viranomaisille säännöllisesti toiminnastamme syntyvistä ilma-, maaperä- ja vesistöpäästöistämme sekä jätteistä. Toimintaamme arvioidaan myös asiakkaidemme ja puolueettoman, akkreditoidun toimijan, toteuttamien auditointien avulla.


Kupariteollisuuspuiston yrityksillä on seuraavat sertifikaatit:

ISO 9001:2008

ISO 9001:2015

ISO 14001:2004

ISO 14001:2015

ISO 50001:2011

OHSAS 18001:2007